Năng lực đào tạo

Công Khai Năng Lực Đào Tạo
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2011) ]


          Thực hiện công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân năm 2013-2014; trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, tổng hợp và báo cáo theo các biểu mẫu kèm theo:
          - Biểu 20. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ năm học 2013-2014;
          - Biểu 21. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ ;
          - Biểu 22. Công khai cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ năm 2013 -2014;
          - Biểu 23. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ năm 2013-2014;
          - Biểu 24. Công khai tài chính của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ năm 2013 -2014;
          - Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ năm 2013 -2014;
 Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video