Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác:

- Quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường; xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa, dự thảo các văn bản quy định về quản lý, tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học;

- Đề xuất, tổ chức thực hiện xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng đề thi; quản lý và bảo mật đề thi; nghiên cứu, cải tiến phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học phù hợp với yêu cầu từng ngành, nghề, trình độ, hình thức đào tạo;

- Triển khai tổ chức các kỳ thi theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành;

- Bảo quản, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi theo quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng trường theo tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tự đánh giá chất lượng trường; nghiên cứu, đề xuất đăng ký, xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài;

- Tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ, viên chức, người học và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Trường;

- Công bố công khai kết quả đánh giá trên website Nhà trường. Đề xuất, lập kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo sau khi công bố kết quả đánh giá;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp.

- Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học hàng năm của Trường. Đầu mối xúc tiến các đề tài/ dự án khoa học, công nghệ, hội nghị, hội thảo khoa học và sáng kiến liên quan đến các tổ chức, cá nhân bên ngoài Trường;

- Tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ tại Trường; tư vấn chuyển giao, khai thác hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên thuộc Trường;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Xuân Tiến – Trưởng phòng

2. Ths. Phạm Văn Khiêm – Cán bộ

3. Ths. Lê Đức Đông – Cán bộ 

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2023
25-09-2023
65
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
03-07-2023
426
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025
01-07-2023
142
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
21-05-2023
290
SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
05-04-2023
277
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.063
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.506
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
1.875
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
1.842
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
1.835
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566