Công đoàn

I. Chức năng - Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Chức năng

- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức và người lao động.

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

- Giáo dục, động viên Cán bộ viên chức – người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

- Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. 

II. Tổ chức

- BCH Công đoàn Cơ sở: 9 Ủy viên;

- Ban Thường vụ: 03 Ủy viên;

- Ủy ban Kiểm tra: 03 Ủy viên;

- Tổ Công đoàn trực thuộc: 10 tổ;

- Ban Thanh tra Nhân dân: 03 Ủy viên.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Hồ Văn Chương

Chủ tịch

Phụ trách chung; trực tiếp lãnh đạo công tác: Tuyên giáo, Thi đua, Tài chính, Nữ công; và trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn Đào tạo – Khảo thí – Công tác sinh viên – Trung tâm.

2

Lương Thị Phương Liên

Phó Chủ tịch

Trực tiếp lãnh đạo công tác: Tổ chức, Chế độ chính sách, Đời sống; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Chế biến nông sản và thủy sản.

3

Nguyễn Xuân Thành

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT

Trực tiếp lãnh đạo công tác: Hoạt động phong trào, Văn thể, Kiểm tra - giám sát, Văn phòng; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Kinh tế.

4

Trần Nguyễn Mỹ Ngọc

Ủy viên

Phụ trách công tác: Thi đua, Tư vấn pháp luật; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Điện.

5

Bùi Thanh Thủy

Ủy viên

Phụ trách công tác: Hiếu hỷ, Văn phòng; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn phòng Tổ chức hành chính – Hợp tác quốc tế.

6

Đinh Hậu Phước

Ủy viên

Phụ trách công tác: Tài chính, Đời sống; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn phòng Quản trị thiết bị – Tài chính kế toán.

7

Trần Anh Thi

Ủy viên

Phụ trách công tác: Nữ công; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Khoa học cơ bản.

8

Trần Văn Kiểu

Ủy viên

Phụ trách công tác: Văn thể; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Nông nghiệp.

9

Nguyễn Xuân Dũng

Ủy viên

Phụ trách công tác: Dân vận, Tuyên giáo; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Cơ khí động lực - Cơ khí chế tạo.

 

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Xuân Thành

Chủ nhiệm UBKT

Phụ trách chung. Trực tiếp các các mặt công tác: báo cáo định kỳ; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện nghị quyết.

2

Nguyễn Thành Giang

UV UBKT

Lĩnh vực chế độ - chính sách của cán bộ viên chức, người lao động.

3

Lê Thị Quyến

UV UBKT

Lĩnh vực tài chính, sử dụng và quản lý tài sản công đoàn.

 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

TT

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG

TỔ PHÓ

1

Đào tạo - Khảo thí

Huỳnh Hạnh Ngôn

Phạm Văn Khiêm

2

Khoa Cơ khí động lực -Cơ khí chế tạo

Đặng Thái Hoàng

Nguyễn Đức Toàn

Đoàn Ngọc Thủy

3

Tài chính kế toán - Quản trị thiết bị

Lương Vĩnh Phúc

Hà Thị Dung

4

Tổ chức Hành chính - Hợp tác quốc tế

Bùi Thanh Thủy

Nguyễn Thị Dinh

5

Khoa Khoa học cơ bản

Lê Ánh Ngọc

Chu Thị Phương Thủy

6

Khoa Điện

Nguyễn Trúc Linh

Hoàng Thanh Dần

7

Khoa Nông nghiệp

Lê Thị Quyến

Nguyễn Văn Hạnh

8

Phòng Công tác sinh viên -Trung tâm

Thân Ngọc Minh Hải

Dương Minh Hiền
 

9

Khoa Chế biến Nông sản và Thủy sản

Ngô Hồng Nhung

Mông Thị Hưng

10

Khoa Kinh tế

Trần Kim Cương

Trần Nguyễn Mộng Ngọc

 

BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Trần Anh Thi

Trưởng ban

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác Thi đua; Chế độ, Chính sách; Tuyên truyền

2

Trần Nguyễn Mỹ Ngọc

Phó Trưởng ban

Phụ trách công tác Tổ chức

3

Nguyễn Thị Bạch Lan

Ủy viên

Phụ trách công tác phong trào, làm thủ quỹ của Ban

4

Lê Thị Quyến

Ủy viên

Phụ trách công tác Đời sống

 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Xuân Dũng

Trưởng ban

Trung tâm Tuyển sinh và GTVL

2

Nguyễn Thành Giang

Ủy viên

Phòng Tổ chức, Hành chánh

3

Mông Thị Hưng

Ủy viên

Khoa Chế biến Nông sản và Thủy sản

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chương trình công tác toàn khóa của BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nội quy và lịch đón tiếp đoàn viên và cán bộ viên chức lao động.

Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và BCH Công đoàn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII).

Quy chế khen thưởng của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021.

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tham gia Hội nghị/ Hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT
07-12-2023
87
LẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
21-11-2023
137
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 CỦA HỌC SINH SINH VIÊN KHOA CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỦY SẢN
21-11-2023
161
BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
24-10-2023
136
KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024
10-10-2023
175
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.358
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.851
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.061
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.045
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.019
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566