Giới thiệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ trực thuộc Đảng bộ quận Ô Môn theo quyết định số 230-QĐ/QU ngày 31/3/2009 và quyết định số 1353-QĐ/QU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ Trường có 06 chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí

1. Đặc điểm
Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ trực thuộc Đảng bộ quận Ô Môn theo Quyết định số 230-QĐ/QU ngày 31/3/2009 và Quyết định số 1353-QĐ/QU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ Trường có 06 chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí. Trong quá trình công tác các Chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các Chi ủy và Đảng ủy thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác tạo nên thành tích xuất sắc của đơn vị trong những năm qua, góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, sự phát triển toàn diện của Trường và ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
2. Cơ cấu tổ chức của Đảng bộ Nhà trường
a. Phân công trong Ban Chấp hành Đảng bộ

   1-  Đ/c Lương Văn Đài - Bí thư Đảng ủy, phụ trách chung, công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ.

   2-  Đ/c Đào Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

   3- Đ/c Phan Thắng Lợi - Ủy viên BTV, phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công tác tài chính của Đảng ủy 

   4- Đ/c Lê Thanh Trường - Đảng ủy viên, phụ trách khối vận, công tác an ninh, quân sự.

   5- Đ/c Đoàn Duy Đồng - Đảng ủy viên, phụ trách công tác văn phòng.

  6- Đ/c Lương Thị Phương Liên - Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên huấn.

   7- Đ/c Trần Anh Thi - Đảng ủy viên,  phụ trách công tác nữ công và đảng phí.

   8- Đ/c Đỗ Văn Trường - Đảng ủy viên, phụ trách công tác chuyên môn.

   9- Đ/c Bùi Văn Thiện - Đảng ủy viên, phụ trách công tác chuyên môn.

b. Cơ cấu, số lượng đảng viên
   a. Cơ cấu: Đảng viên nhà trường sinh hoạt trong 05 chi bộ : Đào tạo, Quản lý, Nông nghiệp - Chế biên, Cơ điện, KHCB- Kinh tế.
   b. Số lượng đảng viên: Tổng số 74 đảng viên ; trong đó : Đào tạo (16) ; Quản lý (10), Nông nghiệp - Chế biến (15) ; Cơ điện (21) ; KHCB - Kinh tế (12).
   c. Về trình độ lý luận chính trị: Có 06 Cao cấp, 13 trung cấp và 55 sơ cấp.
   d. Trình độ chuyên môn : Có 01 Tiến sỹ, 58 thạc sỹ, 13 Đại học, 02 trình độ Cao đẳng, TCCN và trình độ khác.
   c. Thành tích
   - Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh (năm 2009-2014). Chi bộ Trong sạch vững mạnh, tiêu biểu: Chi bộ Đào tạo (năm 2009(, Chi bộ Quản lý (năm) 2010, chi bộ Cơ điện (năm 2014), Chi bộ Quản lý (năm 2015), Chi bộ Nông nghiệp – Kinh tế (năm 2016), Chi bộ Cơ điện (năm 2017), Chi bộ Cơ điện (năm 2018)
   - Có 14 cán bộ Đảng viên được khen thưởng phong trào trong Cuộc vận động ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh '', 10 cán bộ, đảng viên được tặng Huy hiệu Bác Hồ.
   - Nhiều năm liền Đảng bộ Trường được Ủy ban Quận Ô Môn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Chức năng – Nhiệm vụ
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa IX, X;
- Căn cứ Quy định số 98-QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở (cụ thể hóa tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) như sau:
a. Chức năng
Điều 1. Đảng bộ, các chi bộ và đảng viên là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
b. Nhiệm vụ
Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.
1. Lãnh đạo cán bộ viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Lãnh đạo cán bộ, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhà trường.
Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.
1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, viên chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.
2. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, viên chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.
3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.
1. Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của nhà trường.
2. Cấp ủy tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, với cấp ủy Đảng cấp trên và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
3. Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.
Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.
1. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
2. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan.
Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.
l. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
2. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
3. Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp ủy phải là cán bộ lãnh đạo của cơ quan, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.
6. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
3. Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng cơ quan và các tổ chức liên quan
Điều 7. Đối với thủ trưởng cơ quan.
1. Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng cơ quan thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; thủ trưởng cơ quan bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này. Cấp ủy cơ quan thường xuyên phản ánh với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong cơ quan. 
2. Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội Đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, thủ trưởng cơ quan báo cáo với cấp ủy hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan; cấp ủy hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện.
3. Bí thư, thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong cơ quan. Khi đảng ủy, chi ủy cơ sở và thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng cơ quan quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp ủy và thủ trưởng cơ quan cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Điều 8. Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội.
Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp ủy làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
Điều 9. Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương.
Cấp ủy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở cơ quan và nơi có cán bộ, đảng viên của cơ quan cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên

admin

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tham gia Hội nghị/ Hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT
07-12-2023
88
LẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
21-11-2023
139
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 CỦA HỌC SINH SINH VIÊN KHOA CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỦY SẢN
21-11-2023
162
BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
24-10-2023
139
KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024
10-10-2023
175
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.359
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.851
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.061
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.045
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.019
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566