THÔNG BÁO CHUNG

Quy định về Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (21/07/2017) ]


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN

VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Số: 40 NQHG/TCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH

HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2017

 

- Căn cứ Quyết định số: 24/QĐ-TrCĐCĐ-ĐT ngày 09/3/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ v/v Ban hành Quy chế tổ chức Hội giảng giáo viên dạy  giỏi cấp Trường.

- Căn cứ Quyết định số: 126/QĐ-TCĐ-HĐ  và Quyết định số: 127/ QĐ-CĐCĐ-GK ngày  24 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ v/v thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Ban thư ký Hội giảng giáo viên dạy giỏi năm 2017.

Ban Tổ chức cụ thể hóa một số quy định thực hiện tại Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường  năm 2017 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mỗi giáo viên tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng tích hợp đã đăng ký trước với Ban tổ chức, cụ thể như sau:

1.1. Giáo viên tham gia Hội giảng phải chuẩn bị 01 bài giảng tích hợp trong chương trình được phân công giảng dạy và đăng ký với Ban tổ chức Hội giảng trước ngày 22/5/2017.

1.2. Bài trình giảng là bài giảng tích hợp có thời gian 60 phút tùy theo từng nội dung và do giáo viên tự xác định trong giáo án. Mẫu giáo án thực hiện theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề.

1.3. Học sinh tham gia các bài trình giảng của giáo viên là học sinh thật hoặc giả định do các Khoa/bộ môn  chịu trách nhiệm chuẩn bị, bố trí, sắp xếp.

1.4. Các Khoa/ bộ môn có giáo viên tham gia Hội giảng chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu, máy móc, trang thiết bị để phục vụ cho bài giảng là giáo viên của đơn vị mình và bố trí cho giáo viên của Khoa tham gia để học tập.

2. Điểm đánh giá bài giảng: tối đa 20 điểm.

3. Thời gian bình giảng và đánh giá bài giảng không quá 35 phút.

4. Thời gian giải lao giữa các bài giảng là 15 phút.

5. Hội giảng không tổ chức kiểm tra nhận thức.

II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI GIẢNG

1. Trước khi thực hiện bài giảng, giáo viên có thời gian 05 phút giới thiệu:

- Về bản thân và  đơn vị đang công tác;

- Đối tượng học sinh/sinh viên đang giảng dạy;

- Vị trí bài giảng trong bài học, trong chương trình môn học/mô đun;

            - Ý đồ sư phạm và phương pháp giảng dạy chủ đạo sử dụng trong bài giảng.

2. Thực hiện bài giảng: Trình giảng trong thời gian 60 phút

3. Việc thực hiện bài giảng của giáo viên được tổ chức theo các tiểu ban (xếp theo nghề hoặc nhóm nghề).

4. Thứ tự thực hiện bài giảng trong mỗi tiểu ban được xác định theo hình thức bốc thăm. Danh sách giáo viên thực hiện bài giảng được Ban Tổ chức niêm yết tại phòng giảng của các tiểu ban và trên trang Thông tin Hội giảng (Website nhà trường).

5. Trong trường hợp bất khả kháng, giáo viên không thể thực hiện được bài giảng theo đúng thứ tự đã bốc thăm thì phải báo trước cho Ban Tổ chức ít  nhất là 1/2 ngày để xem xét, quyết định.

6. Trong thời gian giải lao giữa các bài giảng, giáo viên đã thực hiện xong bài giảng phải nhanh chóng thu dọn các phương tiện, đồ dùng dạy học của mình; giáo viên có bài giảng tiếp theo khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thực hiện bài giảng đúng kế hoạch Hội giảng.

III. ĐỐI VỚI GIÁM KHẢO

1. Giám khảo được bố trí thành các tiểu ban theo nghề hoặc nhóm nghề; mỗi tiểu ban có ít nhất 05 thành viên và giữ ổn định trong suốt thời gian Hội giảng.

2. Trong trường hợp phải điều chỉnh, thay thế thành viên giám khảo ở các tiểu ban sẽ do Trưởng ban giám khảo quyết định.

3. Đánh giá bài trình giảng:

- Sau khi giáo viên hoàn thành bài giảng, các thành viên giám khảo cho điểm vào phiếu đánh giá và niêm phong, nộp cho thư ký của Tiểu ban. Sau đó, Trưởng tiểu ban giám khảo điều hành phần bình giảng, nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên (về công tác chuẩn bị bài giảng, thực hiện nội dung bài giảng, phương pháp dạy học, năng lực tổ chức quản lý lớp học, phân bố thời gian bài giảng...);

- Điểm đánh giá của bài giảng trong mỗi phiếu đánh giá là tổng điểm đánh giá của các phần, chính xác đến 0,1 điểm, không làm tròn, tối đa là 20 điểm;

- Điểm bài giảng của giáo viên dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong tiểu ban, lấy đến 2 số thập phân, không làm tròn;

- Trường hợp điểm đánh giá của một giám khảo trong tiểu ban chênh lệch 1,5 điểm so với điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong tiểu ban thì điểm đánh giá đó không được tính và điểm bài giảng của giáo viên được tính lại là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo còn lại.

4. Giám khảo có nhiệm vụ:

- Tham dự tập huấn, chấm thử và đánh giá bài giảng trước khi diễn ra Hội giảng; quán triệt, thống nhất quan điểm và mức độ đánh giá chung;

-  Đánh giá hồ sơ bài giảng của giáo viên dự thi;

- Đánh giá, cho điểm bài giảng của giáo viên theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá, đảm bảo độc lập, chính xác, khách quan;

- Tham gia bình giảng sau mỗi bài giảng. Nội dung bình giảng được thực hiện theo phiếu đánh giá và đảm bảo ngắn gọn, không trùng lặp;

- Cho điểm đánh giá trước khi bình giảng.

5. Mỗi tiểu ban giám khảo có 01 Trưởng tiểu ban. Trưởng tiểu ban giám khảo có nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ của giám khảo;

- Điều hành Tiểu ban tổ chức thực hiện các bài giảng theo thứ tự, đúng tiến độ;

- Chủ trì bình giảng;

- Tập hợp phiếu đánh giá bài giảng của các thành viên trong Tiểu ban sau mỗi bài giảng, niêm phong vào phong bì chung và chuyển cho Thư ký của Tiểu ban vào ngay cuối mỗi buổi trình giảng kết thúc;

- Giữ mối liên hệ với Trưởng ban giám khảo để phản ánh, đề xuất, kiến nghị, xin ý kiến chỉ đạo về chuyên môn trong quá trình chấm thi và giải quyết các vấn đề có liên quan.

IV.  XẾP GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG

      1. Cơ cấu giải

- Giáo viên có bài giảng được xếp giải phải đạt điểm trong khung điểm quy định  như  sau:

+ Giải A:                                 Bài giảng đạt từ 18 điểm trở lên     

+ Giải B:                                 Bài giảng đạt từ 17 điểm trở lên

+ Giải C:                                 Bài giảng đạt từ 16 điểm trở lên

(Lưu ý: Chỉ xếp giải khi các điểm thành phần không có điểm liệt)

2. Khen thưởng

 Các giải A, B, C được tặng giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường và khen thưởng  (theo Quy chế chi tiêu nội bộ).

V. TRANG PHỤC VÀ PHÙ HIỆU TRONG HỘI GIẢNG

Trang phục: Trang phục giáo viên dự thi phải lịch sự, gọn gàng, phù hợp với nhóm, lớp học và bài trình giảng.

Phù hiệu trong Hội giảng: thẻ viên chức, công chức.

Trên đây là một số quy định cụ thể trong Hội giảng giáo viên dạy giỏi trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ năm 2017./.

 

Nơi nhân:

- Ban Giám khảo;

- Trưởng các Tiểu ban (để triển khai);

- Khoa/bộ môn;

- Lưu: VT, KT và KĐCL.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                            HIỆU TRƯỞNG

                               (đã ký)

                         Lê Thái Dương

 

 

 

Mẫu bìa

Lịch dự thi của Giáo viên

Hướng dẫn biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp

 
Tập tin đính kèm

BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video