P. Khảo thí và kiểm định CHẤT LƯỢNG

I. CHỨC NĂNG
     Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; thực hiện các nghiệp vụ về kiểm định chất lượng đào tạo trong Nhà trường theo qui định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường. 
II. NHIỆM VỤ
   1. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên theo qui định và giám sát việc sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ học tập.
   2. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường.
   3. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra, chấm thi và phương án điểm chuẩn tuyển sinh.
   4. Chủ trì việc xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi theo qui định.
   5. Phối hợp với các khoa tổ chức thi, cung cấp đề thi và chấm thi cho các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng qui chế hiện hành.
   6. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi theo qui định.
   7. Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Ban Giám hiệu và yêu cầu của Nhà trường.
   8. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.
   9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công./. 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video