CAO ĐẲNG NGHỀ

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, kiến thức và năng lực thực hành, có trách nhiệm, tinh thần tiết kiệm, biết quí trọng, bảo vệ vật nuôi, môi trường, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Trồng cây lương thực, thực phẩm có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, kiến thức và năng lực thực hành, có trách nhiệm, tinh thần tiết kiệm, biết quí trọng, bảo vệ cây lương thực thực phẩm, vật nuôi, môi trường, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Bảo vệ thực vật có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, kiến thức và năng lực thực hành, có trách nhiệm, tinh thần tiết kiệm, biết quí trọng, bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật điện có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề Điện.

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng trong nghề.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, kiến thức và năng lực thực hành, có trách nhiệm, tinh thần tiết kiệm, biết quí trọng, bảo vệ thiết bị, máy móc và tài sản chung, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành, có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý để có thể đảm đương các công việc trong nghề.
Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video