Tóm tắt chiến lược phát triển Nhà trường

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
1. Văn kiện Đại hội X của Đảng CSVN;
2. Luật Giáo dục 2005;
3. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
4. Quyết định số 121/2007/QĐ-TTG ngày 27/7/2007 củ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020;
5. Quyết định số 25/2005/QĐ – TTg ngày 27/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ   về việc qui định danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
6. Chiến lược phát triển của Bộ NN & PTNT, và các Bộ ngành có liên quan;
7. Quyết định Số: 76/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/12/2007 v/v Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
8. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
9. Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL đến năm 2010;
10.Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) xác định phương hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 – 2010;
11.Tiêu chuẩn Viêt Nam qui định cho trường Đại học, Cao đẳng;
12.Tham khảo các chiến lược phát triển của các trường ĐH trong nước;
13.Căn cứ:
    - Báo cáo khảo sát thực trạng nhà trường,
    - Báo cáo khảo sát các trường trong khu vực,
    - Báo cáo khảo sát thực trạng và yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực khu vực ĐBSCL.
II. GIÁ TRỊ CỦA VĂN BẢN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG.
1. Văn bản Chiến lược này là cơ sở pháp lý để các Khoa, Phòng, Toåxây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2008 – 2020 cho từng đơn vị của mình theo định hướng chung của nhà trường.
2. Văn bản này có giá trị sử dụng trong Trường giai đoạn 2008 – 2020 và cũng là văn bản chính thức để công bố ra bên ngoài.
III. CÁC MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯƠC
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO
1. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng qui mô đào tạo, mở rộng ngành nghề đào tạo đa cấp từ sơ cấp đến đại học;
3. Xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, linh hoạt;
4. Tăng cường liên kết đào tạo với các trung tâm dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học thuộc Bộ và trong khu vực, đào tạo theo nhu cầu xã hội, hướng tới liên kết đào tạo với nước ngoài;
5. Đào tạo con người có phẩm chất đạo đức, kiến thức, tay nghề, khả năng sáng tạo, và có năng lực xử lý tốt các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hộI.
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI
1. Là một trong những trung tâm nghiên cứu KH và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong khu vực ĐBSCL, là cơ sở tin cậy cho Nhà nước và các doanh nghiệp đặt hàng các dự án, đề tài khoa học, công nghệ và sản xuất trong lĩnh vực cơ điện, nông, lâm, thủy sản. Đủ sức giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật do thực tiễn trong nông nghiệp và nông thôn ở ĐBSCL, cũng như trong cả nước đất nước đòi hỏi.
2. Nghiên cứu đề xuất cải tiến và thay đổi các chương trình đào tạo cũng như các giáo trình, tài liệu giảng dạy trong trường. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp giảng mới và các đồ dùng học tập  mới vào trong công tác giảng dạy của nhà trường.
3. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ với các cộng đồng doanh nghiệp;
4. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng dạy và HS, sinh viên của Trường.
5. Nghiên cứu phát triển một số công nghệ và thiết bị máy móc mũi nhọn phục vụ canh tác các cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, chế biến, bảo quản các sản phẩm trong nông lâm ngư nghiệp.    
6.  Tư vấn và phản biện xã hội trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, cơ điện, ... 
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT
        1. Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất để tạo môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu khoa học đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam của trường Đại học, Cao ñaúng.
        2. Đạt các chỉ tiêu sau:
           + Chỉ tiêu xây dựng: đạt 8,50 m2/học sinh; đạt suất vốn đầu tư: 41.500.000 đồng/học sinh.
           + Chỉ tiêu phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo: đáp ứng 100% theo chương trình đào tạo; đạt suất vốn đầu tư: 3.500.000 đồng/học sinh.
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VỀ NGƯỜI HỌC
- Học sinh, sinh viên là nhân vật trung tâm của nhà trường. Mọi hoạt động của nhà trường đều vì học sinh, sinh viên; để học sinh, sinh viên toàn tâm toàn ý, chủ động, tự giác, học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt.
- Học sinh, sinh viên phải được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ,…Có việc làm sau khi tốt nghiệp và thích ứng với cơ chế thị trường.
- Nhà trường phải thu hút được ngày càng đông người học (HS – SV) có chất lượng tốt.
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Nhà trường. 
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN LƯƠNG
- Ngoài ngân sách nhà nước, có cơ chế chính sách khuyến khích huy động vốn từ các nguồn, đáp ứng đủ yêu cầu thực hiện mục tiêu chiến lược chung.
- Đảm bảo nguồn tài chính cho mọi hoạt động của nhà trường.
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG
- Đạt chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Khẳng định thương hiệu Trường trong khu vực ĐĐBSCL và trên toàn quốc.
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Phát triển nhanh CNTT trong giảng dạy, NCKH, sản xuất và hiện đại hoá công tác quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường ñaïi hoïctrọng điểm trong khu vực
- Thực hiện công nghệ dạy học trực tuyến và từng bước hướng tới trường học điện tử.
- Ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất, giảng dạy và học tập.
   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của khu vực phù hợp với yêu cầu phát triển của ĐBSCL, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.
- Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường.
- Thực hiện sứ mạng của Trường đối với cộng đồng và doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL , trong nước và QT;
- Thu hút các nguồn vốn đầu tư, vốn vay, tài trợ và học bổng.

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video