Sứ mạng - Tầm nhìn

1. Sứ mạng
Xây dựng Trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài góp phần thực hiện và xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước.
2. Tầm nhìn
Ðến năm 2015 Trường mở rộng quy mô đạt 9000 sinh viên, học sinh trở lên (trong đó hệ CĐ: 3.600 SV; TCCN: 2.400 HS, CĐN và TCN: 3000 SV, HS). Đến năm 2020 xây dựng Trường thành một trường Đai học Công nghệ có uy tín và ảnh hưởng rộng lớn, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có chất lượng, có năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực. Quy mô 16.000 học sinh, sinh viên, trong đó: Đại học 1.000 SV; Cao đẳng 6.000 SV; TCCN 6.000 HS; CĐN và TCN 3.000 HS...
3. Mục tiêu

Đổi mới cơ bản và toàn diện mọi hoạt động trong Nhà trường đảm bảo mang lại cho cán bộ và giảng viên trong Nhà trường một môi trường thuận lợi, đặc biệt có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát triển giáo dục, mang lại cho sinh viên, học sinh môi trường học tập và nghiên cứu khang trang hiện đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng với những kiến thức tiên tiến và các kỹ năng cần thiết để tiến thân lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 
- Tạo dựng được thương hiệu có uy tín, quan hệ rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.
  - Là nơi quy tụ các chuyên gia, giảng viên có trình độ cao. 
  - Là trung tâm đào tạo có chất lượng trong khu vực ĐBSCL, đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài.
  - Là trung tâm NCKH - chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần thúc đẩy và định hướng phát triển khoa học công nghệ của khu vực ĐBSCL và cả nước.

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video