Đoàn thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.CẦN THƠ
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

                         

                                    Số: 15/TB-ĐTN                                                          Cần Thơngày 30 tháng 7 năm 2017

 
 

THÔNG BÁO
(Về kết quả bầu các chức danh trong BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 và phân công phụ trách, quản lý và theo dõi các mảng công tác)

 

Kính gửi:   - Đảng ủy, BGH nhà trường
                   - Các Phòng, Khoa, Bộ môn và Trung tâm
                   - Các Chi đoàn trực thuộc

 
Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn số 01/HD-BTVTƯĐ ký ngày 10/02/2003 và Nghị quyết số 03/NQ/BTVTƯĐ ký ngày 10/02/2003 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ kết quả của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019 ngày 19 tháng 5 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số: 231 QĐ/TĐTN-BTC ngày 23/6/2017 của Thành đoàn Cần Thơ về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả bầu các chức danh trong BCH và phân công phụ trách, quản lý và theo dõi các mảng công tác như sau: 

I. BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 gồm có 15 đồng chí

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Đặng Thái Hoàng

Khoa Cơ khí động lực

2

Hoàng Tiến Đạt

Khoa Điện

3

Huỳnh Thị Thu Hương

Phòng KH&HTQT

4

Lê Bích Thảo

Trung tâm TS&GTVL

5

Lê Thị Hồng Phương

Phòng Đào tạo

6

Lê Văn Tâm

Khoa Cơ khí động lực

7

Nguyễn Mạnh Tú

Khoa Cơ khí động lực

8

Nguyễn Thành Trung

Phòng Đào tạo

9

Nguyễn Thị Nguyên Trang

Khoa Chế biến NS&TS

10

Nguyễn Trương Phúc Tâm

Khoa Điện

11

Phan Thanh Hải

Khoa Điện

12

Trần Minh Trí

Khoa Điện

13

Trần Thị Hiền Triết

Khoa Kinh tế

14

Trần Văn Qui Anh

Khoa Cơ khí động lực

15

Võ Huỳnh Thảo Nguyên

Khoa Chế biến NS&TS


II. Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 05 đồng chí

 1. Đ/c Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đoàn trường; 
 2. Đ/c Trần Thị Hiền Triết - Phó Bí thư Đoàn trường;
3. Đ/c Võ Huỳnh Thảo Nguyên - Phó Bí thư Đoàn trường;
4. Đ/c Trần Minh Trí - UV Ban thường vụ;
5. Đ/c Hoàng Tiến Đạt - UV Ban thường vụ.

III. Ủy Ban kiểm tra

 1. Đ/c Võ Huỳnh Thảo Nguyên - Chủ nhiệm UBKT;
 2. Đ/c Trần Thị Tuyết Nhi - UV UBKT;
 3. Đ/c Trần Văn Qui Anh - UV UBKT;
 4. Đ/c Nguyễn Mạnh Tú - UV UBKT;
 5. Đ/c Huỳnh Văn Tân - UV UBKT.

IV. Các tiểu ban phụ trách hoạt động Đoàn trường

 1.Tiểu ban văn hóa – văn nghệ

     - Đ/c Trần Thị Hiền Triết - Trưởng ban;

     - Đ/c Trần Minh Trí- Phó ban;

     - Đ/c Phan Thanh Hải - Ủy viên.

  2. Tiểu ban thể dục – thể thao

     - Đ/c Hoàng Tiến Đạt - Trưởng ban;

     - Đ/c Phan Thanh Hải - Phó ban;

     - Đ/c Nguyễn Văn Qui Anh - Ủy viên.

  3. Tiểu ban phát thanh tuyên truyền

     - Đ/c Lê Thị Hồng Phương - Trưởng ban;

     - Đ/c Lê Bích Thảo - Phó ban;

     - Đ/c Nguyễn Thị Nguyên Trang - Ủy viên.

  4. Tiểu ban đoàn kết tập hợp thanh niên

     - Đ/c Đặng Thái Hoàng - Trưởng ban;

     - Đ/c  Nguyễn Thị Nguyên Trang- Phó ban;

     - Đ/c Lê Văn Tâm - Ủy viên.

  5. Tiểu ban văn thư

     - Đ/c Võ Huỳnh Thảo Nguyên - Trưởng ban;

     - Đ/c Nguyễn Trương Phúc Tâm - Phó ban;

     - Đ/c Hoàng Tiến Đạt - Ủy viên.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và các Chi đoàn trực thuộc trong Nhà trường biết để liên hệ công tác.

                                                                                                              TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                BÍ THƯ


                                                                                                     Nguyễn Thành Trung

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video