Công đoàn

I. Chức năng - Nhiệm vụ, quyền hạn 
1. Chức năng

- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.
- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
- Giáo dục, động viên Cán bộ viên chức – người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
- Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. 
II. Tổ chức
- BCH Công đoàn Cơ sở: 9 Ủy viên;
- Ban Thường vụ: 03 Ủy viên;
- Ủy ban kiểm tra: 03 Ủy viên;
- Tổ Công Đoàn trực thuộc: 11 tổ;
- Ban Thanh Tra Nhân dân: 05 Ủy viên.

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG NHIỆM KỲ (2012 – 2015)

TT
Họ và Tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công
1.
Hồ Văn Chương
Ủy viên BTV, Chủ tịch
Phụ trách chung, trực tiếp lãnh đạo công tác tài chính, chuyên môn và thi đua khen thưởng
2.
Nguyễn Ngọc Thái
Ủy viên BTV, Phó chủ tịch
Trực tiếp phụ trách ban tổ chức, chế độ chính sách, Đời sống
3.
Phan Thị Như Hoa
Ủy viên BTV, Trưởng ban nữ công
Trực tiếp phụ trách ban nữ công, hoạt động phong trào
4.
Nguyễn Xuân Thành
UV.BCH, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo
5.
Trần Thị Phượng
UV.BCH, Trưởng ban tài chính
Phụ trách ban tài chính
6.
Trần Văn Kiểu
UV.BCH, Trưởng ban văn thể
Phụ trách ban văn thể
7.
Nguyễn Thị Chúc
UV.BCH, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật
Phụ trách ban Chính sách – Công tác tư vấn pháp luật
8.
Trần Anh Thi
UV.BCH, Trưởng ban chuyên môn
Trưởng ban chuyên môn
9.
Nguyễn Xuân Dũng
UV.BCH, Trưởng ban tuyên truyền
Phụ trách ban tuyên truyền
 
CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC
 
STT
TỔ CÔNG ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ
1.
Đào tạo- Khảo thí – Trung tâm Huỳnh Hạnh Ngôn Nguyễn Thị Thùy Linh
2.
Khoa Cơ Khí chế tạo Nguyễn Cao Thông Đoàn Ngọc Thủy
3.
Tài chính – Quản trị Hà Văn Dũng Tống Thành Thống
4.
Tổ chức Hành chính Bùi Thanh Thủy Cao Thị Hường
5.
Khoa Khoa học Cơ bản Nguyễn Thanh Bình Lê Ánh Ngọc
6.
Khoa Điện Nguyễn Trúc Linh Đỗ Văn Trường
7.
Khoa Nông nghiệp Lê Thị Quyến Nguyễn Văn Hạnh
8.
Khoa Thiết bị Xe máy Nguyễn Văn Chiến Trần Duy Tân
9.
Phòng Công tác sinh viên Hoàng Xuân Hòa Nguyễn Thị Dung
10
Khoa Chế biến Nông - Thủy sản Nguyễn Hồng Nhung Mông Thị Hưng
11
Khoa Kinh tế Trần Kim Cương Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
 
TT
TÊN
Chức vụ
Nơi công tác
1.
Lương Văn Đài
Trưởng ban
Phòng Đào tạo
2.
Nguyễn Thị Chúc
Ủy viên
Khoa Nông nghiệp
3.
Phạm Văn Khiêm
Ủy viên
Phòng Khảo thí
4.
Nguyễn Xuân Dũng
Ủy viên
Khoa thiết bị xe máy
5.
Nguyễn Thị Phương Phi
Ủy viên
Phòng Tổ chức Hành chính
 

 

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video