Công đoàn

I. Chức năng - Nhiệm vụ, quyền hạn 
1. Chức năng

- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.
- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
- Giáo dục, động viên Cán bộ viên chức – người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
- Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. 
II. Tổ chức
- BCH Công đoàn Cơ sở: 9 Ủy viên;

- Ban Thường vụ: 03 Ủy viên;

- Ủy ban kiểm tra: 03 Ủy viên;

- Tổ Công Đoàn trực thuộc: 11 tổ;

- Ban Thanh Tra Nhân dân: 03 Ủy viên;

- Ban nữ công quần chúng: 05 Ủy viên.

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG NHIỆM KỲ (2017 – 2022) 

TT
Họ và Tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công
1.
 Hồ Văn Chương
Ủy viên BTV, Chủ tịch
Phụ trách chung; trực tiếp lãnh đạo công tác: Tuyên giáo, Thi đua, Tài chính, Nữ công; và trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn Đào tạo – Khảo thí – Công tác sinh viên – Trung tâm và Tổ công đoàn khoa Nông nghiệp
2.
 Lương Thị Phương Liên
Ủy viên BTV, Phó chủ tịch
Trực tiếp lãnh đạo công tác: Tổ chức, Chế độ chính sách, Đời sống; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Chế biến nông sản và thủy sản 
3.
 Nguyễn Xuân Thành
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Trực tiếp lãnh đạo công tác: Hoạt động phong trào, Văn thể, Kiểm tra - giám sát, Văn phòng; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Kinh tế 
4.
Trần Nguyễn Mỹ Ngọc
UV.BCH
Phụ trách công tác: Thi đua, Tư vấn pháp luật; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Điện
5
 Bùi Thanh Thủy UV.BCH Phụ trách công tác: Hiếu hỷ, Văn phòng; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn phòng Tổ chức hành chính – Hợp tác quốc tế
 6  Đinh Hậu Phước  UV.BCH  Phụ trách công tác: Tài chính, Đời sống; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn phòng Quản trị thiết bị – Tài chính kế toán
7  Trần Anh Thi  UV.BCH   Phụ trách công tác: Nữ công; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Khoa học cơ bản 
 8  Trần Văn Kiểu  UV.BCH   Phụ trách công tác: Văn thể; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Cơ khí chế tạo
 9  Nguyễn Xuân Dũng   UV.BCH  Phụ trách công tác: Dân vận, Tuyên giáo; Trực tiếp lãnh đạo công tác công đoàn tại Tổ công đoàn khoa Cơ khí động lực


 ỦY BAN KIỂM TRA (NHIỆM KỲ 2017 – 2022) 

1

 Nguyễn Xuân Thành

Chủ nhiệm UBKT

Phụ trách chung. Trực tiếp các các mặt công tác: báo cáo định kỳ; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện nghị quyết

2

 Nguyễn Thành Giang

UV UBKT

Lĩnh vực chế độ - chính sách của cán bộ viên chức, người lao động

3

 Lê Thị Quyến

UV UBKT

Lĩnh vực tài chính, sử dụng và quản lý tài sản công đoàn


CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

TT

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG

TỔ PHÓ

1

Tổ chức hành chính - Hợp tác quốc tế

Bùi Thanh Thủy

Nguyễn Thị Dinh

2

Tài chính kế toán - Quản trị thiết bị

Lương Vĩnh Phúc

 

3

Đào tạo - Khảo thí

Huỳnh Hạnh Ngôn

Phạm Văn Khiêm

4

Khoa Nông nghiệp

Lê Thị Quyến

Nguyễn Văn Hạnh

5

Khoa Cơ khí động lực

Nguyễn Văn Chiến

Đặng Thái Hoàng

6

Khoa Chế biến nông sản và thủy sản

Ngô Hồng Nhung

Mông Thị Hưng

7

Khoa Kinh tế

Trần Kim Cương

Nguyễn Mộng Ngọc

8

Khoa Khoa học cơ bản

Lê Ánh Ngọc

Chu Thị Phương Thủy

Nguyễn Thị Dung

9

Khoa Cơ khí chế tạo

Nguyễn Cao Thông

Đoàn Ngọc Thủy

10

Khoa Điện

Nguyễn Trúc Linh

Hoàng Thanh Dần

11

Công tác sinh viên - Trung tâm

Thân Ngọc Minh Hải

Dương Minh Hiền

Huỳnh Văn Linh


 
BAN THANH TRA NHÂN DÂN (NHIỆM KỲ 2018 – 2020) 
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ phận công tác

1

Nguyễn Xuân Dũng

Trưởng ban

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

2

Mông Thị Hưng

Ủy viên

Khoa Chế biến Nông sản và Thủy sản

3

Nguyễn Thành Giang

Ủy viên

Phòng Tổ chức – Hành chính


BAN NỮ CÔNG QUẦN CHÚNG (NHIỆM KỲ 2017 – 2022) 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Anh Thi

Trưởng ban

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác Thi đua, Tuyên truyền

2

Trần Nguyễn Mỹ Ngọc

Phó Trưởng ban

Phụ trách công tác Tổ chức

3

Phan Thị Như Hoa

Ủy viên

Phụ trách công tác Chế độ, Chính sách

4

Nguyễn Thị Bạch Lan

Ủy viên

Phụ trách công tác phong trào, làm thủ quỹ của Ban

5

Lê Thị Quyến

Ủy viên

Phụ trách công tác Đời sống


Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. 

Luật Công đoàn.

Quy chế làm việc của BCH khóa III.

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

Quy chế tiếp đoàn viên.

Quy chế chi tiêu.


Nguyễn Xuân Thành

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video