ĐẢNG BỘ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung

Ngày 01/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ trực thuộc Đảng bộ quận Ô Môn theo quyết định số 230-QĐ/QU ngày 31/3/2009 và quyết định số 1353-QĐ/QU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ Trường có 06 chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí
Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video