PHÒNG ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thi, xét tốt nghiệp, kế hoạch khai giảng, bế giảng hàng năm của Trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển quy mô, ngành nghề và phương thức đào tạo;

3. Dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác đào tạo;

4. Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

5. Quản lý kết quả học tập của người học; in, trình ký, quản lý và thực hiện thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ đào tạo;

6. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo về công tác tuyển sinh, đào tạo;

7. Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên;

8. Tổng hợp, đề xuất, tổ chức, quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu môn học;

9. Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo;

10. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, nghiệm thu kết quả giảng dạy của giảng viên, giáo viên;

11. Quản lý thư viện, phần mềm quản lý đào tạo;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Phan Thắng Lợi - Trưởng phòng

2. ThS. Hồ Văn Chương - Phó trưởng phòng

3. ThS. Huỳnh Hạnh Ngôn - Cán bộ

4. ThS. Lê Thị Hồng Phương - Cán bộ

5. CN. Nguyễn Thị Bạch Lan - Cán bộ

6. KS. Nguyễn Thành Trung - Cán bộ

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video