P. Đào Tạo

1. Chức năng – nhiệm vụ
    - Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy.
    - Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu môn học.
    - Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, làm thủ tục và quản lý việc cấp bằng tốt nghiệp.
    - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy, học tập.
    - Phối hợp việc khai thác, sử dụng mạng internet, đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên các trang web của các bộ, ngành liên quan đến công tác của Trường.
    - Xây dựng kế hoạch thực tập kết hợp với lao động sản xuất; tổ chức thực nghiệm , nghiên cứu khoa học và công nghệ; làm báo cáo các vấn đề về đào tạo theo quy định của cơ quan cấp trên và của Hiệu trưởng.
    - Phụ trách công tác thư viện.
    - Thư ký Hội đồng trong các chuyên đề giáo dục – đào tạo của Trường.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công. 
2. Đội ngũ cán bộ
    1. ThS. Pham Ngọc Tuấn - Trưởng phòng

    2. ThS. Hồ Văn Chương - Phó trưởng phòng

    3. KS. Nguyễn Thành Trung - Cán bộ

    4. ThS. Huỳnh Hạnh Ngôn - Cán bộ

    5. ThS. Lê Thị Hồng Phương - Cán bộ

    6. CN. Nguyễn Thị Bạch Lan - Cán bộ 

    
    

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video