BM Mac - Lenin

I. Chức năng - nhiệm vụ
- Giảng dạy các môn Lý luận Chính trị, Chính trị, Pháp luật, Soạn thảo văn bản ... cho các hệ đào tạo của Trường
- Tham gia đóng góp xây dựng các văn bản, quy chế của nhà trường;
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh - sinh viên thuộc Bô môn quản lý;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức xây dựng quản lý và thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy và học tập đối với ngành nghề liên quan;
- Thực hiện chức năng nghiên cứu cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;
- Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến nội dung chương trình đào tạo các môn học, ngành học thuộc Bộ môn, cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất do Nhà trường trang bị.
II. Đội ngũ Giảng viên
1. ThS Lương Văn Đài - Trưởng bộ môn 
2. ThS. Nguyễn Thị Dung - Giảng viên 
3. ThS. Phạm Văn Hiệp - Giảng viên
4. ThS. Lê Thị Hằng - Giảng viên
5. ThS. Nguyễn Tiến Thành - Giảng viên
6. ThS. Trần Thị Ánh Tuyết - Giáo viên


Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video