Khoa Kinh Tế

 I. Giới thiệu
     Khoa Kinh tế được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ Giáo viên Kinh tế) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính… cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Kinh tế có nhiệm vụ cụ thể sau:
     - Đào tạo các bậc trình độ: cao đẳng, cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và trung cấp nghề (TCN):
       + Trình độ cao đẳng: ngành Kế toán;
       + Trình độ CĐN: nghề Kế toán doanh nghiệp;
       + Trình độ TCCN: ngành Kế toán doanh nghiệp; Tài chính – Ngân hàng;
       + Trình độ TCN: nghề Kế toán doanh nghiệp.
     - Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán.
     - Nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan đến ngành nghề đào tạo.
II. Cơ cấu, đội ngũ
     1. ThS. Hà Tiến Hải – Trưởng khoa
     2. NCS. Trần Kim Cương – Phó trưởng khoa
     3. CNĐH. Phạm Kiều Anh 
     4. CNĐH. Nguyễn Lê Kiều Diễm
     5. ThS. Trần Thị Hiền Triết   
     6. ThS. Trần Nguyễn Mộng Ngọc  
     7. CNĐH. Võ Thị Trúc Phượng  
       
    
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video