TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Kế Toán Doanh Nghiệp
[ Cập nhật vào ngày (17/01/2018) ]

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp được thiết kế nhằm đào tạo nhân viên kế toán có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội


Tên ngành, nghề:                               Kế toán doanh nghiệp 

Mã ngành, nghề:                                5340302

Hình thức đào tạo:                            Chính quy

Trình độ đào tạo:                              Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh:                       Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên.

Thời gian đào tạo:                             18 tháng

Số lượng môn học, mô đun đào tạo:

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học chương trình Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết tương xứng với trình độ đào tạo về chuyên môn kế toán doanh nghiệp.

Đồng thời có năng lực làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm và các tổ chức, doanh nghiệp nơi công tác; Có khả năng tự học tập và học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán;

+ Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

1.2.2. Về kỹ năng:

+ Có kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của công việc.

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

1.2.3. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng  bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp khóa học người học có thể làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, làm dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế,... thuộc các thành phần kinh tế với trình độ kế toán trung cấp và có cơ hội học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:

- Số lượng môn học, mô đun: 27

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1590 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 345 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1245 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 454 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1068 giờ; Kiểm tra: 68 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH/

MĐ/

HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/

thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung

18

345

144

177

24

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

1

15

12

2

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

6

120

47

65

8

MH 05

Tin học

3

60

15

43

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

90

45

37

8

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

50

1245

310

891

44

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

16

330

145

169

16

MH07

Toán

2

45

14

29

2

MH08

Kinh tế chính trị

3

60

28

28

4

MH09

Luật kinh tế

2

30

28

0

2

MH10

Kinh tế vi mô

2

45

15

28

2

MH11

Nguyên lý thống kê

2

45

15

28

2

MH12

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2

45

15

28

2

MH13

Nguyên lý kế toán

3

60

30

28

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

34

915

165

722

28

MH14

Thống kê doanh nghiệp

2

45

15

28

2

MH15

Quản trị doanh nghiệp

2

45

15

28

2

MH16

Thuế

2

45

15

28

2

MH17

Tài chính doanh nghiệp 1

2

45

15

28

2

MH18

Tài chính doanh nghiệp 2

2

45

15

28

2

MĐ19

Kế toán DN phần 1

3

75

15

58

2

MĐ20

Kế toán DN phần 2

3

75

15

58

2

MĐ21

Kế toán DN phần 3

4

90

30

58

2

MH22

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

15

28

2

MH23

Kiểm toán

2

45

15

28

2

MĐ24

Ứng dụng phần mềm kế toán

2

60

0

58

2

MĐ25

Thực hành khai báo thuế và Báo cáo tài chính

4

120

0

118

2

MĐ26

Thực tập tốt nghiệp

4

180

0

176

4

II.3

Các môn học, mô đun tự chọn (tự chọn 01 trong 4 MH sau)

2

45

15

28

2

MH27

Kế toán ngân hàng

2

45

15

28

2

MH28

Kế toán kho bạc

2

45

15

28

2

MH29

Kế toán ngân sách xã, phường

2

45

15

28

2

MH30

Kế toán hợp tác xã

2

45

15

28

2

Tổng cộng

68

1590

454

1068

68

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

 + Đối với các môn học chung/ đại cương: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học, Ngoại ngữ áp dụng và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương không học các môn bổ trợ: Toán; Giáo dục quốc phòng - An ninh học 75 giờ theo quy định.

+ Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy định tại đề cương chi tiết của môn học/mô đun.

+ Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của Hội học sinh sinh viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HCM... Ngoài ra, sinh viên có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức.

- Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, như: Giáo dục thể chất, nội dung liên quan đến thảo luận nhóm, bài tập nhóm…

- Một số nội dung thực hành môn học/mô đun khoa chuyên môn cần tổ chức cho học sinh tham gia các nội dung công việc thực tế gắn với chuyên môn (như công việc nhà trường có nhu cầu đặt hàng hay khoa chuyên môn tổ chức làm dịch vụ) nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bước đầu để học sinh làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua hoạt động thực tế.

- Thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây:

Nội dung

Thời gian thực hiện

1. Hoạt động thể dục, thể thao

- Hàng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ

- Dịp hội thao hàng năm;

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

 

- Ngoài giờ học hàng ngày

- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần

- Sinh hoạt chào cờ hàng tháng

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

3. Hoạt động trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm

- Theo kỳ sinh hoạt của Hội học sinh sinh viên hay kỳ sinh hoạt của Đoàn trường

- Dịp sinh hoạt đầu khóa học

- Dịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, thảo luận nhóm

- Dịp giao lưu

4. Hoạt động tại thư viện (tra cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu tham khảo ...)

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch phục vụ của thư viện

5. Hoạt động đoàn thể

- Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Hội học sinh sinh viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộnng sản HCM

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí (nếu có)

- Tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và theo yêu cầu của môn học/ mô đun

7. Thi học sinh giỏi nghề các cấp (nếu có)

- Định kỳ theo khóa học và theo kế hoạch chung của kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ và cấp quốc gia

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Thời gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ theo kế hoạch chung của nhà trường. Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài, điều kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường.

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc nhiều các hình thức trên.

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác hoặc thời gian làm bài kiểm tra của môn học/mô đun có tính đặc thù được nêu cụ thể trong mỗi chương trình đào tạo chi tiết.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo ngành/nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp được thiết kế đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ.

- Điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường.

4.4. Các chú ý khác

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đều phải được phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng.  
admin

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video