TIN TỨC XÃ HỘI

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6 và 7/2019
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2019) ]

Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đăng tải nội dung các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về công tác dân vận


Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/QU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (gọi tắt là Kết luận số 43-KL/TW), Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đăng tải nội dung các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về công tác dân vận:

1) Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” được đăng tải tại đây.

2) Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” được đăng tải tại địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-25-NQ-TW-nam-2013-tang-cuong-va-doi-moi-su-lanh-dao-cua-Dang-192709.aspx

Và nội dung tham khảo về  các mô hình “dân vận khéo”:

3) http://www.phuong9govap.gov.vn/noi-dung-phuong-thuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-phan-1.html

4) http://www.phuong9govap.gov.vn/noi-dung-phuong-thuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-phan-2.html
BTG

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566