tin tức & sự kiện

TIN TỪ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
[ Cập nhật vào ngày (26/09/2018) ]

BÁO CÁO TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CNLĐ VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC: Cần quan tâm đến tính đặc thù của tổ chức Công đoàn Việt Nam.


Tại phiên làm việc sáng 25.9 của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, CNLĐ và tổ chức CĐ với Đảng, Nhà nước.

Theo đó, thông qua Đại hội CĐ các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhận được hàng vạn ý kiến của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế cùng 456 ý kiến gửi tới Đại hội XII CĐVN kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề:

1. Việc ban hành, chỉ đạo thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức CĐ; mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo như những năm vừa qua;

2. Vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, quyền và lợi ích của NLĐ;

3. Việc thực thi các quy định pháp luật đối với NLĐ và tổ chức CĐ;

4. Vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; 5. Về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của CĐ và một số nội dung cụ thể khác.

BCH Tổng LĐLĐVN tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Đại hội nội dung các kiến nghị. Trong đó, thứ nhất, về việc ban hành, chỉ đạo thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư khoá X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Kết luận số 96-KL/TW ngày 7.4.2014 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN - KCX.

Thứ hai, về việc xem xét tính đặc thù của tổ chức CĐVN so với các đoàn thể chính trị khác. Trong quá trình xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và định hướng sửa đổi Quyết định 282-QĐ/TW ngày 1.4.2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Trung ương cần quan tâm đến tính đặc thù của tổ chức CĐVN để đảm bảo cho CĐ có nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng với mô hình tổ chức phù hợp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thứ ba, về chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật: Quốc hội và Chính phủ quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, trong đó có pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ. Trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sắp tới, cần quy định cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả, khắc phục bằng được mô hình và cách thức giải quyết như hiện nay; quy định trách nhiệm đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ thuộc về người sử dụng lao động; quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng đối tượng lao động và lĩnh vực lao động; quy định thời gian NLĐ được nghỉ làm việc để tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định giờ làm thêm ở mức phù hợp và trả lương theo nguyên tắc lũy tiến; đảm bảo bình đẳng giới, không cắt giảm các chế độ tiến bộ đang áp dụng đối với lao động nữ.

Thứ tư, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước; tiếp tục quan tâm nâng cao mọi mặt đời sống GCCN và lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức CĐ, giúp công nhân Việt Nam hội nhập, phát triển và được thụ hưởng xứng đáng những thành quả lao động mà họ nỗ lực làm nên, để GCCN Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn - lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ năm, về công tác quản lý nhà nước về lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH). Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về lao động và BHXH.

Thứ sáu, về vấn đề xây dựng các thiết chế CĐ. Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các thiết chế CĐ dành cho công nhân tại các KCN, nhất là nhà ở, trường học, trạm y tế, siêu thị, nơi vui chơi giải trí, góp phần nâng cao đời sống công nhân, giúp công nhân yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

Thứ bảy, là về đảm bảo an ninh, an toàn cho NLĐ.

Thứ tám, là về nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ.

Thứ chín, là về tạo việc làm và thu hút NLĐ vào khu vực chính thức.

Thứ mười, là về công tác quản lý nhà nước về đầu tư.


B.C.Đ LƯỢC GHI (BÁO LAO ĐỘNG) Theo http://www.congdoan.vn/tin-tuc/cong-doan-24.7-502/bao-cao-tong-hop-kien-nghi-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-cnld-va-to-chuc-cd-voi-dang-nha-nuoc-can-quan-tam-den-tinh-dac-thu-cua-to-chuc-cong-doan-viet-nam-366885.tld

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video